کانون علم وپژوهش -

سال نو مبارک

دوستان عزیز وهمراه سلام
برگ های زرد وسرخ وبنفش در قامت گل های بهاری از زمین سرد زمستان جوانه می زند وباد نوروزی در طلیعه آفتاب بر شاخ وبرگ های درختان نونهال، نفس می دمد و زایشی نو را می آغازد، تا بر زمین سخت وسرد برکت آورد و مردمان شاد شوند، از بهار نو وسال نو.

بهار طبیعت آغازی نیک است، برای نوروز جان و جهان آدمی . چه سالهای دراز که نوروز را به نظاره نشسته ایم  به انتظار رستاخیز طبیعت ،‌غافل از آنکه نوروز را نه در گردش فصول که در جنبش ورستاخیز درون آدمیان باید جست و آئین باستان شاید تنها اشارتی باشد، بر اینکه اجتماع آدمیان بدون زایش وحرکت،‌ راه به سر منزل مقصود نخواهد برد.

واین شدنی نیست مگر به تلاش وتکاپوی دانایانی چون شما که با همت عالی در توسعه فعالیت های علمی وپژوهشی می کوشید ودر مسیر اعتلای علمی کشور وتکریم اخلاق ،‌معنویت وفرهنگ «ام القراء جهان اسلام » مجاهدت می ورزید.

در برابر همت بلندتان سر تعظیم فرود آورده وسالی  خوش برای شما وخانواده محترمتان آرزومندیم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مهرداد توکل
                                                                                  دبیر کانون علم و پژوهش
   
...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸۸/۱/۳ - مهرداد توکل