کانون علم وپژوهش -

ایرانی می تواند (دستاورد های سی ساله ) ساخت ماهواره امید وپرتابگر به دست متخصصان

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/۱٢/۱ - مهرداد توکل